ดาวดึงส์ภูมิ สวรรค์ชั้น 2 ที่ปกครองโดยองอินทร์

ดาวดึงส์ภูมิ สวรรค์ชั้น 2 ที่ปกครองโดยองอินทร์

สวัสดีครับ วันนี้กระผม นายฝันเล่าเรื่อง จะมาเล่าเรื่องที่นับว่าเป็นความเข้าใจผิดของใครหลายคนมานานพอสมควร ว่าสวรรค์ของเรามีทั้งหมด 7 ชั้น แต่จริงๆ แล้วตามคติความเชื่อของโบราณนั้น สวรรค์มีทั้งหมด 6 ชั้น ได้แก่ จาตุมหาราชิกา, ดาวดึงส์, ยามา, ดุสิตา, นิมมานรดีเทว และปรนิมมิตวสวัตตีเทว ซึ่งในวันนี้กระผมจะมาเล่าสวรรค์ชั้น 2 ดาวดึงส์ภูมิ ให้ทุกท่านได้ทราบกันครับ ไปอ่านกันเลย

ดาวดึงส์ภูมิ หรือสวรรค์ชั้นที่ 2 ตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมร อยู่เหนือจาตุมหาราชิกาขึ้นไป 46,000 โยชน์ เป็นที่เกิดของบุคคล 33 คน ที่ได้สร้างกุศลไว้ในอดีต มีมาฆมานพเป็นหัวหน้า เมื่อตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ พร้อมบริวารอีก 32 รวมเป็น 33 เป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่ในชั้นดาวดึงส์

ลักษณะของดาวดึงส์ภูมิ เป็นมหานครใหญ่ อาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล ปรางค์ ปราสาทล้วนถูกสร้างขึ้นมาจากแก้วทิพย์ แวดล้อมรอบเทวนครด้วยปราการกำแพงแก้วทิพย์ อีกทั้งมีประตูกำแพงแก้วถึง 1,000 ประตู เมื่อประตูเหล่านั้นเปิดออกแต่ละครั้ง จะปรากฏเสียงดังอันไพเราะยิ่งนัก

ในท่ามกลางพระนครนั้น มีปราสาทพิมานอันมีชื่อเสียงปรากฏเลื่องลืออยู่วิมานหนึ่ง คือ ไพชยนตปราสาทพิมาน มีรูปทรงสูง ประดับไปด้วยแก้ว 7 ประการ งดงามจนไม่อาจจะพรรณนาได้ เป็นที่ประทับแห่งสมเด็จพระอมรินทราธิราช หรือ พระอินทร์ นั่นเอง ซึ่งหากเทียบเวลาระหว่างโลกมนุษย์ กับ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้ว 100 ปีในโลกมนุษย์ เท่ากับ 1 วันในสวรรค์ชั้นนี้

 

เทวดาที่อยู่ชั้นดาวดึงส์ มีอยู่ 2 จำพวกได้แก่

– ภุมมัฏฐเทวดา
เทวดา ที่อยู่บนพื้นดิน ได้แก่ พระอินทร์ และ เทวดาผู้ใหญ่ 32 องค์ พร้อมทั้งบริวาร และเทวอสุรา 5 จำพวกที่อยู่ใต้เขาพระสุเมร

– อากาสัฏฐเทวดา
เทวดา ที่อยู่ในอากาศ ได้แก่ เทวดาที่มีวิมานลอยไปในกลางอากาศ ตั้งแต่เหนือพื้นดินยอดเขาพระสุเมร ไปจดขอบจักรวาล บางวิมานก็มีเทวดาอาศัยอยู่ บางวิมานก็ไม่มีเทวดาอาศัยอยู่

ความเป็นอยู่ของเทวดาในชั้นดาวดึงส์
ล้วนแต่เป็นผู้เสวยทิพยสมบัติจากผลบุญที่เคยได้กระทำไว้ตอนเป็นมนุษย์ อารมณ์ที่ได้รับในชั้นดาวดึงส์ จึงล้วนเป็นอารมณ์ที่ดี เทพบุตรจะมีวัย 20 ปี ส่วนเทพธิดามีวัย 16 ปี เหมือนกันทุก ๆ องค์ จะไม่มีการแก่ เจ็บ ตาย ให้เห็น มีแต่ความสวยงาม เป็นหนุ่ม เป็นสาวตลอดไป

เทพบุตรองค์หนึ่ง อาจจะมีนางฟ้าเป็นภรรยา 500-1,000 ตนหรือมากกว่านั้น ก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่ได้ทำ และสะสมไว้

เทวดาในโลกนี้ มีการไปมาหาสู่ เบียดเบียนกันเช่นเดียวกับมนุษยโลก มีนักดนตรี นักร้อง เทพบุตร เทพธิดา มีความรัก ปรารถนาที่จะเป็นคู่ครองกัน หากขาดคู่ครอง ก็ย่อมจะเกิดความเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ของตน ไม่เบิกบานรื่นเริงเหมือนเทวดาที่มีคู่ครอง เทวดาในชั้นดาวดึงส์ทั้งหลาย ต่างก็ไปหาความสุขสำราญในสวนทั้ง 4 แห่ง พร้อมด้วยบริวารของตนอย่างสำราญอยู่เสมอ ๆ

 

คุณธรรม 7 ประการ ที่ทำให้เป็นพระอินทร์

ดาวดึงส์ภูมิ

ผู้ที่ปรารถนาจะเกิดเป็นพระอินทร์ จะต้องหมั่นสร้างบุญกุศลโดยสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องมีคุณธรรม 7 ประการ ได้แก่

1.เลี้ยงดูบิดา มารดา
2.เคารพผู้ใหญ่ในตระกูล
3.กล่าววาจาอ่อนหวาน
4.ไม่กล่าวคำส่อเสียด
5.ไม่มีความตระหนี่
6.มีความซื่อสัตย์
7.ระงับความโกรธได้

ปัจจุบันพระอินทร์ หรือ ท้าวสักกะเทวราช องค์นี้ ได้สำเร็จโสดาบันแล้ว จากการฟังพระธรรมเทศนาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสักกปัณหสูตร นับเป็นพระอริยบุคคลขั้นแรกในพระพุทธศาสนา และอยู่ในดาวดึงส์ภิภพนี้ต่อไปจนสิ้นอายุขัย จนเมื่อจุติจากชั้นดาวดึงส์แล้ว จะมาบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในมนุษยโลก และสำเร็จเป็นพระสกทาคามีบุคคล เมื่อสิ้นชีพแล้วก็ไปกลับไปเกิดในชั้นดาวดึงส์อีก และได้สำเร็จเป็นพระอนาคามี เมื่อสิ้นอายุแล้ว จะไปบังเกิดเป็นพรหมโลก ในชั้นสุทธาวาสภูมิขั้นต้น คือ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี และ อกนิฏฐาภูมิ ตามลำดับ และเข้านิพพาน ในชั้นสุดท้าย

สถานที่สำคัญในดาวดึงส์ภูมิ

สวรรค์ชั้นที่ 2 มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามากมาย ทำให้เกิดเป็นพุทธศาสนสถานที่สำคัญของเทวโลกหลายแห่ง ดังนี้

ดาวดึงส์ภูมิ

ศาลาสุธรรมาเทวสภา

สถานที่ฟังธรรมในเทวโลก บรรดาเทวดาทั้งหลายจะมาประชุมกันเพื่อฟังธรรม โดยมีท้าวสักกะเทวราชองค์อมรินทร์เป็นประธาน ศาลาแห่งนี้ ประกอบด้วยรัตนะ 7 ประการ สูง 500 โยชน์ วัดโดยรอบได้ 1,200 โยชน์ พื้นที่ประกอบด้วยแก้วผลึก เสาเป็นทอง ขื่อ คาน ระแนง ทำด้วยรัตนะทั้ง 7 หลังคามุงด้วยอินทนิล เพดาน เสา ประกอบด้วยแก้วประพาฬ ลวดลายต่าง ๆ ช่อฟ้า ใบระกา ทำด้วยเงิน ตรงกลางศาลา เป็นที่ตั้งธรรมาสน์ สูง 1 โยชน์ ทำด้วยรัตนะทั้ง 7 ปกกั้นด้วยเศวตฉัตรสูง 3 โยชน์ ข้างธรรมาสน์ เป็นที่ประทับของท้าวโกสีย์เทวราช ถัดไปเป็นที่ประทับของเทวดาผู้ใหญ่ 32 องค์ และ เทวดาอื่น ๆ

ดาวดึงส์ภูมิ

ต้นปาริชาต (กัลปพฤกษ์)

อยู่ในอุทยานทิพย์ปุณฑริกวัน มีบริเวณกว้างขวาง มีกำแพงล้อมรอบ 4 ด้าน กลางสวนนั้นมีต้นไม้ทองหลางใหญ่แผ่สาขาอยู่ต้นหนึ่ง ซึ่งชื่อว่า ต้นปาริชาต หรือ กัลปพฤกษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ทิพย์ โดยต้นกัลปพฤกษ์ นี้ 100 ปี ถึงจะออกดอกครั้งหนึ่ง เมื่อถึงคราวนั้น ดอกไม้ในสวรรค์นี้ก็จะบานสะพรั่ง
เหล่าเทพบุตร เทพธิดา ก็จะพากันมารื่นเริง ผลัดเปลี่ยนเวียนกันมาเฝ้าจนกว่าดอกไม้จะบาน เมื่อดอกไม้สวรรค์บานแล้ว จะปรากฏแสงรุ่งเรืองงดงาม รัศมีดอกปาริชาติจะส่องรัศมีรุ่งเรืองไปไกลหลายหมื่นวา เมื่อลมรำเพยพัดพาไปในทิศใด ก็จะส่งกลิ่นหอมไปในทิศนั้น เป็นระยะไกลแสนไกล ดอกไม้นี้จะบานสะพรั่งไปทุกกิ่งก้านทั่วทั้งต้น ถ้าเทพบุตรเทพธิดาองค์ใดปรารถนาจะได้ดอกปาริชาตก็จะตกลงมาในมือดั่งรู้ใจ ถ้ายังไม่ได้รับในมือ ดอกก็ยังไม่ทันตกลงดิน โดยจะมีลมชนิดหนึ่ง พัดชูดอกไว้ในอากาศ จนกว่าเทพยดาผู้ใดประสงค์ก็จะมารับเอาไป

บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์

แท่นศิลาแก้ว สีแดงดังดอกชบา อ่อนนุ่มดังฟูก เมื่อพระอินทร์ประทับพักผ่อนอิริยาบถอยู่เหนือแท่นศิลาอาสน์แล้ว แท่นทิพย์นี้ก็จะอ่อนยุบลงไป และเมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้น แท่นศิลาก็จะฟูขึ้นเต็มตามเดิม เป็นแท่นศิลาที่ประหลาดมหัศจรรย์ ยุบและฟูเองโดยธรรมชาติ

สวนสวรรค์

อุทยาทิพย์ที่มีความรื่นรมย์ สนุกสนาน หาที่เปรียบไม่ได้ในโลกของมนุษย์ เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณ มีสระโบกขรณีอันทิพย์ น้ำข้างในใสดั่งแก้ว มีก้อนศิลาที่เป็นทิพย์ รัศมีรุ่งเรือง มีแท่นที่นั่งอันอ่อนนุ่ม สีใสสะอาด เหล่าเทพบุตรเทพธิดา ก็จะมาในสวนสำราญเหล่านี้อย่างไม่ขาดสาย

อุทยานทิพย์ มีชื่อเสียง 4 อุทยาน ได้แก่
– นันทวันอุทยาน
– จิตรลดาวันอุทยาทิพย์
– มิสกวันอุทยาทิพย์
– ปารุสกวันอุทยานทิพย์

พระเกศจุฬามณีเจดีย์

สร้างด้วยแก้วอินทนิลอันเป็นทิพย์ มีความสวยงามรุ่งเรือง ยอดพระเจดีย์เป็นทองคำบริสุทธิ์ ประดับด้วยรัตนะ 7 ประการ สูง 80,000 วา มีกำแพงทองคำล้อมรอบทั้ง 4 ทิศ มีความยาว 160,000 วา ประดับด้วยธงนานาชนิด พระเจดีย์นี้เป็นที่บรรจุสิ่งที่มีค่ายิ่ง 2 อย่างคือ

– พระเกศโมลี ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ มวยผมที่ตัดออก ขณะที่เสด็จออกบรรพชา และได้อธิษฐานว่า

“ถ้าจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ขอให้มวยพระเกศโมลีจงลอยขึ้นไปบนนภากาศเถิด อย่าได้ตกลงสู้พื้นปฐพีเลย” ซึ่งคราวนั้นพระอินทร์ ได้เอาพระผอบทองมารองรับพระเกศโมลีไว้ แล้วนำขึ้นไปบนดาวดึงส์สวรรค์ แล้วสร้างเจดีย์สำหรับบรรจุพระโมลีโดยเฉพาะ

– พระบรมธาตุเขี้ยวแก้วเบื้องขวา ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โทณพราหมณ์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ได้นำเอาพระเขี้ยวแก้วซ่อนไว้ที่ผ้าโพกศีรษะ แล้วจึงได้จัดพระบรมสารีริกธาตุที่เหลือออกเป็น 8
ส่วนเพื่อถวายแก่กษัตริย์ต่างๆ ในครั้งนั้น พระอินทร์จึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเขี้ยวแก้วจากผ้าโพกศีรษะของโทณพราหมณ์นั้น ลงสู่ผอบทองคำทิพย์อีกทอดหนึ่งด้วยกิริยาอันเลื่อมใส แล้วรีบเสด็จมาประดิษฐานบรรจุไว้ในพระเกศจุฬามณีเจดีย์นี้

ทางไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

สร้างเสบียงไว้นำทางคือ บุญกุศล พยายามทำตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม
ห้ามตนไม่ให้ทำกรรมอันหยาบช้าลามก
อย่าให้บังเกิดความสกปรกแห่งกาย วาจา ใจ
ในทานสูตรกล่าวไว้ว่า…

“ถ้าผู้ใดทำทานโดยไม่หวังผลบุญของการทำทาน แต่ทำทานโดยคิดว่า การทำทานนั้นเป็นสิ่งที่ดีงาม
เมื่อตายลงย่อไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์”

“ดูกร สารีบุตร ในการให้ทานนั้น บุคคลไม่มีความหวังให้ทาน ไม่มีจิตผูกพันในผลแห่งทาน แล้วให้ทาน
ไม่มุ่งการสั่งสมให้ทาน ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า ตายไปแล้ว เราจักได้เสวยผลทานนี้
แต่ให้ทานด้วยความคิดว่า การให้ทาน เป็นการกระทำที่ดี
เขาผู้นั้น ให้ทานด้วยอาการอย่างนี้แล้ว เมื่อทำการกิริยาตายไป
ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลายในชั้นดาวดึงส์สวรรค์”

สรุป

ดาวดึงส์ภูมิหรือสวรรค์ชั้นที่ 2 นี้ตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมร อยู่เหนือจาตุมหาราชิกาขึ้นไป 46,000 โยชน์ เป็นมหานครใหญ่ อาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล มีพระอินทร์ เป็นผู้ดูแล ซึ่งจะประทับอยู่ที่ไพชยนตปราสาทพิมาน โดยมีสถานที่สำคัญได้แก่ ศาลาสุธรรมาเทวสภา ต้นปาริชาต (กัลปพฤกษ์) บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ สวนสวรรค์หรืออุทยานทิพย์ ที่มีชื่อเสียง 4 อุทยาน และพระเกศจุฬามณีเจดีย์ ใครก็ตามที่อยากมาเกิดเป็น พระอินทร์ ในสวรรค์ชั้นนี้จะต้องมีคุณธรรม 7 ประการ ได้แก่ 1.เลี้ยงดูบิดา มารดา 2.เคารพผู้ใหญ่ในตระกูล 3.กล่าววาจาอ่อนหวาน 4.ไม่กล่าวคำส่อเสียด 5.ไม่มีความตระหนี่ 6.มีความซื่อสัตย์ และ 7.ระงับความโกรธได้

 

เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของสวรรค์ชั้น 2 ดาวดึงส์ภูมิ ที่กระผม นายฝันเล่าเรื่องมานำเสนอ ครั้งหน้าผมจะนำสวรรค์ชั้นที่ 2 มาเล่าสู่กันฟังนะครับ แล้วพบกันครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

 

อ่านเรื่องราวต่าง ๆ ของนายฝันเล่าเรื่อง

จาตุมหาราชิกาภูมิ สวรรค์ชั้นแรกกับเทวราชผู้ยิ่งใหญ่ 4 พระองค์

พญาเต่างอย ดลบันดาลทั้งโชคลาภ และอายุมั่นขวัญยืนที่ จ.สกลนคร

สัตว์เลี้ยงคู่ 12 ราศี ราศีไหนเลี้ยงสัตว์อะไรแล้วดี วันนี้นายฝันดูดวงจะมาบอก